Planujesz budowę domu? Sprawdź co musisz zrobić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jakie zgody na budowę musisz uzyskać?

Planujesz budowę domu? Sprawdź co musisz zrobić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jakie zgody na budowę musisz uzyskać?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu krok po kroku

Chcesz wybudować własny dom, ale nie wiesz, jak uzyskać pozwolenie na jego budowę? Pomożemy Ci! Poniżej odpowiadamy na pytania:

 • Jak krok po kroku przejść przez wszystkie procedury niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?
 • Jakich dokumentów będziesz potrzebować, aby złożyć kompletny wniosek o pozwolenie na budowę?
 • Na co warto zwrócić uwagę, żeby wydanie pozwolenia na budowę odbyło się szybko i bez zbędnych kłopotów?

Jak inwestor ma uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego? Zacznij od uzyskania MPZP lub WZiZT!

Na początek ważna uwaga: jedyną drogą do postawienia domu legalnie jest uzyskanie pozwolenia na budowę albo (w przypadkach, w których zezwala na to prawo) zgłoszenie budowy w urzędzie, aby uzyskać „milczącą zgodę na budowę” od organu administracyjnego.

Ze względu na to, że w praktyce większość inwestorów decyduje się (bądź jest do tego zobligowana przez prawo) na klasyczną drogę urzędową – a co za tym idzie składa w odpowiednim urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę – w dzisiejszym wpisie przedstawimy jedynie, jak wygląda ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Jak sygnalizowaliśmy już w tytule niniejszej sekcji – zanim będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie MPZP lub WZiZT.

Czym różni się od siebie MPZP i WZiZT?

MPZP to inaczej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to uchwalany przez gminę akt prawa miejscowego, Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy określonego terenu. Składa się z dwóch części: opisowej (wypis) i graficznej (wyrys). Jeśli nasza działka budowlana pod MPZP naszej gminy, to musimy dostosować projekt budowlany do odgórnych wytycznych

WZiZT to inaczej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to instrument planowania przestrzennego, który funkcjonuje wyłącznie na tych terenach, na których nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzję o WZiZT wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Jak uzyskać każdy z wymienionych dokumentów?

Aby dowiedzieć się, czy obiekt budowlany, który planujemy postawić na naszej ziemi, podlega pod  MPZP, musimy zgłosić się w miejscowym urzędzie gminy. Będziemy tam mogli uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni (MPZP). Jeśli z wypisu wynika, że nasza działka nie podlega pod MPZP będziemy musieli złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie WZiZT. Jej uzyskanie może potrwać od 14 dni od dnia złożenia wniosku do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Znając obowiązujący nas MPZP lub WZiZT jesteśmy w stanie przygotować dopasowany do nich projekt budowlano – architektoniczny.

Mam już MPZP lub WZiZT. Gdzie mam się teraz zgłosić?

Następnym krokiem do rozpoczęcia budowy powinna być wizyta u geodety. Wykona on dla nas aktualną mapę do celów projektowych oraz przeprowadzi badania geotechniczne. Obejmują one m.in. sprawdzenie, jaką nośnością gruntu i poziomem wód gruntowych charakteryzuje się nasza działka.

Dysponując mapami i ekspertyzami geodety, możemy udać się do biura architektonicznego w celu uzyskania zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania (lub WZiZT) projektu architektoniczno – budowlanego.

Kompletny projekt archtektoniczno – budowlany musi zawierać:

 • część opisową,
 • cz. architektoniczną,
 • cz. konstrukcyjną,
 • cz. instalacyjną,
 • charakterystykę energetyczną,
 • zgody na zmiany.

Co jeszcze inwestor powinien wiedzieć o projekcie architektoniczno – budowlanym?

Projekt architektoniczno – budowlany naszego przyszłego domu musi być zaadaptowany do warunków terenowych, jakimi charakteryzuje się nasza działka.

W tym celu architekt musi sporządzić na aktualnej mapie projektu zagospodarowania terenu, na którym planujemy realizować naszą inwestycję budowlaną. Obejmuje on:

 • określenie, jakie granice ma nasza działka budowlana;
 • opis jej usytuowania;
 • obrys i układy obiektów budowlanych (istniejących i projektowanych);
 • sieci uzbrojenia terenu na planowanej budowie;
 • określenie, w jaki sposób z działki będą odprowadzane ścieki (alternatywą jest ich samodzielne utylizowanie we własnej oczyszczalni ścieków);
 • przedstawienie, jaki jest układ komunikacyjny i układ zieleni naszej działki.

Częścią prawidłowego projektu architektoniczno – budowlanego jest także przygotowane dokumentacji do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) – urzędu, odpowiedzialnego za rozstrzygnięcia dotyczące dostaw mediów (wody, gazu i prądu), a także odbioru ścieków i odpadów stałych. 

Projekt składa się w 4 egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w urzędzie, drugi jest wysyłany do nadzoru budowlanego, trzeci musimy samodzielnie przedłożyć kierownikowi budowy po rozpoczęciu robót, a czwarty warto zachować dla siebie jako kopię archiwalną.

Czas złożyć wniosek o pozwolenie na budowę!

Prawo budowlane (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca) jest jasne: pozwolenie na budowę wydaje starosta lub organ administracyjny, będaćy jego odpowiednikiem (w pzypadku miast na prawach powiatu bedzie to prezydent miasta). .Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu bezwględnie musi być złożony na formularzu urzędowym, (dostępny m. in. w Internecie i w siedzibie urzędu).

Wniosek musi zawierać:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego i projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych;
 • zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego o odpowiednich uprawnieniach sporządzającego projekt architekta (zaznaczyć przy tym należy, że konieczne jest zarówno w przypadku projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych);
 • wypisy z rejestru gruntów działki swojej i sąsiednich;
 • warunki techniczne dostawy mediów na budowę;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki (jeśli została wydana);
 • oszacowanie oddziaływania budowanego przez nas obiektu na środowisko i obszar oddziaływania obiektu; oceny te muszą być zgodne z przepisami o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania obiektów budowlanych na swoje otoczenie;
 • potwierdzenie, że uiściliśmy opłatę skarbową (sprawdź wcześniej w swoim urzędzie, ile będzie kosztować zgloszenie).

Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o pozwoleniu na budowę w terminie 65 dni (bądź odmowa takiego pozwolenia wraz z uzasadnieniem) musi być wydana przez starostę. Jeśli urząd starosty uzna, że w dokumentach są jakieś błędy lub braki lub potrzene są dodatkowe dokumenty, wystosuje do nas w trybie administracyjnym formalne wezwanie do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym czasie, licząc od dnia doręczenia.

Pamiętaj – negatywną decyzję w pierwszej instancji możesz uchylić, apelując do organu nadrzędnego wobec starosty. Jeśli podzieli on Twoje argumenty, anuluje on decyzję o niezezwoleniu na budowę.

Możesz rozpocząć budowę domu!

I to już koniec naszego poradnika, jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku. W tej chwili – o ile wiernie postępowałeś za naszymi instrukcjami – powinieneś cieszyć się już pozwoleniem na budowę. A to oznacza, że roboty budowlane na działce, na której wkrótce stanie Twój wymarzony dom czas zacząć – i to im szybciej, tym lepiej, bo pozwolenie na budowę należy wykorzystać w ciągu 3 lat od dnia jego wydania (data ważności).